Board logo

标题: [图文并茂] 120个“一读就错”的地名,你能读对几个? [打印本页]

作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:34     标题: 120个“一读就错”的地名,你能读对几个?

[attach]198572[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:35

[attach]198573[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:35

[attach]198574[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:35

[attach]198575[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:36

[attach]198576[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:36

[attach]198577[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:37

[attach]198578[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:37

[attach]198579[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:38

[attach]198580[/attach]
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:38

春节就快到了
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:38

归家途中
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:39

旅行路上
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:40

发现地名中有多音字或生僻字不会念?
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:40

①浙江丽(lí)水 ;②江西铅(yán)山;③湖南郴(chēn)州;④湖北黄陂(pí);⑤ 河南汜(sì)水 ;⑥安徽亳(bó) 州...
作者: 海川    时间: 2018-2-6 22:42

[发帖际遇]: 你贴的图很棒,谷元奖你金钱7欢迎光临 周易世界易学论坛 (http://www.zhouyiworld.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2